Italian Trade Connectionsin suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Italian Trade Connections (ITC)
Y-tunnus: 2424104-4
Osoite: Vähä-Henttaantie 4, 02200 Espoo
Puhelin: 0451280782

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

Päivi Korjonen. Yhteydenotot osoitteeseen info@oldworldwines.fi

Rekisterin nimi

Old World Wines -tapahuman suoramarkkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Old World Wines -tapahtuman suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja personointiin, asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin ja ylläpitoon, kuten asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Italian Trade Connectionsin ja sen kulloinkin voimassa olevien kampanjoiden sekä Italian Trade Connectionsin yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Italian Trade Connectionsin käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ikä/syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Asiakkaan antamat kiinnostustiedot
  • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, ITC:n/ Old World Winesin uutiskirjeen tilauslomakkeella sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi ITC:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen

Tietoja voidaan ITC:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi ITC:n yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat ITC:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton ITC:n käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli ITC myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää ITC:n valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja ITC:n lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoturva

Suoramarkkinointirekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu erilaisin teknisin ratkaisuin luvattoman pääsyn ja tietojen tuhoutumisen estämiseksi. Kaikki henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatuille servereille.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys ITC:iin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä ITC:iin.

Rekisteristä poistaminen

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksensa ja/tai suoramarkkinointilupansa palvelun omat tiedot –osiossa tai ottamalla yhteyttä ITC:iin sähköpostitse info@oldworldwines.fi.  Kunkin lähetetyn uutiskirjeen, tekstiviestin tai muun kaupallisen viestin lopussa on linkki jonka välityksellä rekisteröity voi peruuttaa markkinointiluvan.

Rekisteriselosteen muuttaminen

ITC kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. ITC suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.